VODバナー
  • 2021年6月14日(月)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ ~4.5 kg マリンロボ周り
カンパチ 3.9 kg
ヒラメ 90 cm 6.8 kg
【波】ナギ 【水温】24.9~25.5℃
1乗合・4人の釣果。他にハチカサゴ。
  • 2021年6月13日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ 3 kg カド沖
【波】ナギ 【水温】24.9℃
1仕立・4人の釣果。
  • 2021年6月11日(金)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ ~3 kg
【波】ナギ 【水温】25℃
1乗合・4人の釣果。
  • 2021年6月10日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ ~7.5 kg
ハチカサゴ 船中 4匹
【波】ナギ 【水温】24.9℃
1仕立・4人の釣果。
  • 2021年6月6日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 カンパチ 8.2 kg
ハチカサゴ 1~2.5 kg
【波】ナギ 【水温】20.6℃
1乗合・4人の釣果。
  • 2021年5月16日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ 2.1~2.9 kg
【波】2.0m 【水温】18.5~20.4℃
1乗合・4人の釣果。他にハチカサゴ。
  • 2021年5月15日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ ~2.9 kg
カンパチ ~4.5 kg
【波】ナギ 【水温】18.3℃
1仕立・4人の釣果。
  • 2021年5月5日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 カンパチ ~7 kg
マハタ ~3.8 kg
【波】2.0m 【水温】17.4~18℃
1仕立・4人の釣果。他にハチカサゴ島。
  • 2021年5月1日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 マハタ 5.8 kg
【波】2.0m 【水温】18~18.5℃
1仕立・4人の釣果。他にハチカサゴ。
  • 2021年4月25日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 カンパチ ~14.5 kg
マハタ ~6.8 kg
1仕立・4人の釣果。